Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Jogi és felelősségi nyilatkozat

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános szerződési feltételek nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltakat.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

2. Szolgáltató adatai:

Név: Syrius System Kft
Székhely: 1039 Budapest, Pozsonyi utca 18.
Képviselő: Siklósi Edit
Cégjegyzékszám: 01-09-189565
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23461767-1-41
EU adószám: HU23461767
Telefonszám: +36 30 219 8340
E-mail cím: info@kkvs.hu
Adatvédelmi nyilvántartás: NAIH-115772
Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft 1115 Budapest, Keveháza u. 3.
A szerződés nyelve: magyar

3. A weboldalon folytatott tevékenység

A felhasználók tájékoztatása, digitális termékek vásárlása, szolgáltatások és termékek közvetítése
Weboldalak: kkvs.hu

4. Felelősség

A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

5. Szerzői jogok

A weboldal teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni, írásos hozzájárulásunk nélkül tilos!

6. Regisztráció és a fiók biztonsága

Felhasználók valódi nevüket és adataikat adják meg és az abban bekövetkezett változásokat aktualizálják. Felhasználó alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és a fiók biztonságának fenntartása szempontjából: Kapcsolattartási adatait folyamatosan pontosítja és frissíti. Nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, és nem hozhat létre más nevében fiókot.

7. Fizetési módok, árak

A weboldalon feltüntetett árak nettó árak, melyekre az ÁFA a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.
A digitális termékek ára nettó, ÁFA nélküli értek! Az ÁFÁ-t a számlázási ország határozza meg, tehát az ország kiválasztása után jelenik meg az ÁFA és a végösszeg.
Fizetési módok:
kurzudok.online felületen: Bankkártya, Stripe szolgáltatón keresztül
egyéb esetekben: banki átutalás, PayPal

8. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online, a megrendelő saját nevében rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és nem tartalmazzák az ÁFA-t.

9. Megrendelés menete

Megrendelő a digitális termék kiválasztása után a „Megveszem” gombra kattintva regisztrációval megkezdheti a vásárlást a kért adatok (név, e-mail cím, jelszó) kitöltésével. Amennyiben a megrendelés folyamatában hiba vagy hiányosság lép fel a digitális termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.  Az adatok megadását követően Megrendelő a ”Regisztrálok” gombra kattintva a fizetési adatok megadásához érkezik, itt meg kell adni a számlázási országot és a bankkártya adatait, melyet a „Kártya ellenőrzése” gombra kattintva ellenőrzi a rendszer (titkosított kapcsolaton keresztül, így adatai biztonságban vannak), ha rendben vannak az adatok kiírja, hogy ellenőrzött, ezután a „Megveszem” gombra kattintva a tranzakció megtörténik, amennyiben rendelkezik a Megrendelő a megfelelő egyenleggel. A Megrendelő e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. Megrendelő e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja és megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

10. A megrendelések feldolgozása

Automatikusan történik, kézi beavatkozás nélkül.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

11. Elállás joga

A vásárló 14 napon belül elállhat a digitális termék megvásárlásától, amennyiben még nem vette át azt (személyes hozzáférési kódjával még nem nyitotta meg, és nem lépett be a zárt kurzusok oldalára)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szerint:
a) A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát: lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12. Jogérvényesítési lehetőségek, Panaszkezelés

Célunk, hogy minden szolgáltatásunkat megfelelő minőségben és színvonalon biztosítsuk!

Panaszügyintézés helye, ideje, módja
A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Syrius System Kft
Levelezési cím: 1039 Budapest, Pozsonyi utca 18.
telefonszám: +36 30 219 8340
E-mail cím: info@kkvs.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy, ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató e-mailben folytatja a levelezést, a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a beérkezést és válasz e-mailben a tudomásul vételt jelenti, amennyiben nem érkezik válasz e-mail a panasz beadványra, kérjük keresse fel a Szolgáltatót telefonon vagy Skypen. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

13. Technikai korlátok

A weboldalon történő böngészés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal működését és a szolgáltatást.

14. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül vagy hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt, adatokat a Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy pontosítására, javítja a helytelen vagy hibás adatokat.

15. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpontban érhető el, mely elválaszthatatlan része a feltételeknek.
A Syrius System Kft-vel kapcsolatos visszajelzéseit vagy más javaslatait minden esetben köszönettel vesszük, de tudomásul veszik, hogy azokat bármilyen térítésre vonatkozó kötelezettség nélkül felhasználhatjuk (hiszen ezek megtételére nem köteles).

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. március 1.

Panasszal fordulhat még a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu